Gratis Advokatbistand

Gratis Advokatbistand

15/9/2023

Vilkårene for gratis advokatbistand

Rettshjelpsloven § 11 oppstiller de sakene som kvalifiserer til gratis advokatbistand, og skiller mellom bistand som gis med og uten behovsprøving.

Saker uten behovsprøving, jf. rettshjelploven § 11 første ledd

§ 11 første ledd nr. 1 - 8 angir de prioriterte sakstypene hvor fritt rettsråd kan gis uten behovsprøving. Gratis advokatbistand gis til enkelte grupper, for eksempel:

 • Utledning som har rett til fri rettshjelp etter utledningsloven eller statsborgerloven.
 • Den som er eller blir part part i sak hvor barnevernet har fattet vedtak om akutt omsorgsovertakelse eller akutt omplassering i barnevern institusjon har også krav på gratis advokatbistand.
 • Dersom du ønsker å fremme krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgning etter straffeprosessloven.
 • Voldsofre i saker mot gjerningspersonen.

Saker med behovsprøving, jf. rettshjelpsloven § 11 annet ledd:

Rettshjelpsloven § 11 annet ledd regulerer de hvilke sakstyper som skal gis gratis advokatbistand under den forutsetning at søkeren har inntekt og formue under bestemte grenser. Dersom du har en samlet brutto inntekt under 350 000,- kroner som enslig, eller familien har en samlet inntekt under 540 000,- kroner for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi, og en nettoformue under 150 000,- kroner, kan du få gratis advokatbistand til disse sakstypene:

 • Saker etter ekteskapsloven
 • Saker etter barneloven kapittel 5, 6, 7 og 8
 • Saker etter hustandsfellesskapsloven og spørsmål om rett til felles bolig og innbo
 • Krav om erstatning for personskade eller tap av forsørger.
 • Når leietaker kastes ut med tvang etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2
 • I saker etter arbeidsmiljøloven om et arbeidsforhold består, eller erstatningskrav i forbindelse med avviklingen av arbeidsforholdet
 • Klagesaker etter trygdeloven.

Unntaksregler:

Det er i sjeldne tilfeller mulig å bli innvilget gratis advokatbistand i andre saker dersom man oppfyller de økonomiske kravene. Det skal ved vurderingen legges vekt på om saken har likhetstrekk med sakstypene som nevnt ovenfor.

Videre er det mulig å få gratis advokatbistand innvilget dersom de økonomiske vilkårene ikke er oppfylt, og dersom utgiftene til advokat regnes for å bli betydelig sett opp mot den økonomiske situasjonen til søkeren.

Begge søknadene avgjøres av Statsforvalteren.

Egenandel

Etter rettshjelpsloven § 9 skal den som mottar gratis advokatbistand betale en egenandel. Egenandelen tilsvarer den offentlige salærsatsen som fra 1. juli 2023 er på 1180,- kroner. Ved fri sakførsel, advokatbistand til rettssak, skal søkeren betale 25 % av utgiftene, men ikke mer enn 8 ganger den offentlige satsen (9440 kroner).

Det skal betales en egenadel per sak, og en egenandel per rettshjelpsbevilling. Dersom saken går videre fra tingretten til lagmannsretten, skal det altså ny egenadel ved mindre den eksisterene bevillingen for fri saksførsel utvides til å omfatte arbeid med ankebehandling i medhold av rettshjelpsloven § 23 tredje ledd.

Gratis Advokatbistand forutsetter at bistanden ikke dekkes av annen ordning

Rettshjelpsloven er subsidiær, dvs. at gratis advoktbistand etter loven bygger på en forutsetning om at bistanden ikke dkekes av andre ordninger, eller om bistande kan erstattes på annen måte, for eksempel som:

 • Oppdrag som forsvarer eller bistandsadvokat i medhold av straffeprosessloven.
 • Privat forsikring som omfatter rettshjelp
 • Dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36
 • Medlem av foreninger eller lag hvor gratis advokatbistand er inkludert.

Dersom du ikke får full dekning gjennom andre ordninger, kan overskytende søkes dekket etter rettshjelpsloven. Forutsetningen er at det gjelder prioriterte saker (første og annet ledd nevnt ovenfor), og at søkeren oppfyller de økonomiske begrensningene.

Pro Bono

I sjeldne tilfeller tar advokatfirmaet Windhaug på seg saker pro bono. Det innebærer at arbeidet utføres på kreditt, og at vi ikke tar betalt av klienten for tjenestene som ytes. Dette gjelder enkelte saker hvor sterk rettferdighet er årsaken. Ingen har krav på at saken utføres gratis.

"Had the great pleasure of teaming up with  Lars-Henrik on a case related to our property in Norway. Thanks to Lars-Henrik’s strucured and creative approach we reached a settlement above expectations and within a shorter time. Can HIGHLY recommend Lars-Henrik!"
Pierre Martensson | Klient entreprise
"Jeg vil uten tvil anbefale advokat Lars-Henrik Windhaug til alle som søker profesjonell, kunnskapsrik og engasjert juridisk bistand" 
Ole Johan Aanestad | Klient kontraktsrett
"Svært god hjelp og rådgivning fra advokat Lars-Henrik Windhaug i en ubehagelig tvistesak mot enreprenørskap. Lars-Henrik har raskt satt seg inn i saken og gitt oss tydelige råd fra første dag, og fremfor alt stått stødig i vanskelige situasjoner som har oppstått i møte med en urimelig og uredelig motpart." 
Thilde Hexeberg Evensen | Klient entreprise
"Norsk Brannvern AS engasjerte advokat Lars-Henrik Windhaug i forbildelse med en arbeidsrettstvist. Han guidet styret gjennom prosessen og ga tydelige råd på veien. Korrespondansen gikk meget bra, og han satt seg raskt inn i problemstillingen. Windhaug var svært effektiv og løsningsorientert, og vi fikk et resultat som stod langt over forventningene." 
Norsk Brannvern AS | klient arbeidsrett

Er du usikker på om du har en sak, eller trenger en advokat?

Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende, og du blir ikke belastet for samtalen når vi ringer deg opp.

Vi mener det bør være en lav terskel for å benytte seg av juridisk bistand, og i mange tilfeller kan saken løses uten omfattende arbeid dersom vi får delta tidlig i prosessen.
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Thank you

Thanks for reaching out. We will get back to you soon.
Oops! Something went wrong while submitting the form.