Tvisteløsning

Tvisteløsning

Tvister som ikke løses i minnelighet kan som hovedregel bringes inn for domstolene for en materiell avgjørelse av dom.. Forutsetningene er at de gjelder rettskrav, og at kravet til rettslig interesse er oppfylt.

Mange er usikre på hva et søksmål innebærer. Før saken reises har man en plikt til å varsle om kravet og grunnlaget for det, og forsøke å oppnå en minnelig løsning. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan man ta ut stevning for tingretten. For noen krav er det obligatorisk med behandling i forliksrådet før tingretten behandler saken.

Etter at det er tatt ut stevning får saksøkte en frist på å inngi sitt syn på saken. Deretter vil det være anledning til å innberette nye bevis til støtte for sitt syn. Retten vil ofte foreslå rettsmekling, og det innebærer at man igjen søker å oppnå en minnelig løsning, denne gangen med domstolenes bistand.

Rettsmekling og forlik er frivillig, og saken går videre til hovedforhandling dersom partene ikke blir enige. Mindre saker (småkravsprosess) varer ca. en halv dag, og saker som går etter allmennprosess kan gå over dager, uker eller måneder avhengig av størrelsen på saken.

Under rettssaken går advokatene gjennom de rettslige problemstillingene i saken, og legger frem bevis som støtter klientens sak. Det er ingen fasit på hva som kan utgjøre et bevis, men det vanligste er dokumenter og vitneførsel. Noen vitner har ofte en fagkyndig bakgrunn, for eksempel ingeniør eller takstmann. Det er heller ikke uvanlig med befaring slik at advokatene kan påvise faktiske forhold retten. Saken avsluttes med argumenterende innlegg (prosedyre) hvor advokatene argumenterer hvorfor klienten skal vinne saken.

Når saken er ferdig trekker retten seg tilbake for å skrive dom. Advokatene mottar som regel dommen elektronisk i løpet av et par uker.

I dommen kan man få hel eller delvis medhold, eller tape saken fullstendig. Hovedregelen etter tvisteloven er at den som vinner saken, eller har fått medhold av betydning, skal få utgiftene dekket av den som taper saken.

Dersom man har tapt saken helt eller delvis, kan man anke saken videre til lagmannsretten. Lagmannsretten er en trinnhøyere domstol enn tingretten, og lagmannsretten settes med 3 dommere. Lagmannsrettens behandling av saken ligner i det alt vesentlige på tingrettens behandling. Lagmannsretten avsier også dom som regel innen 1 måned etter rettsmøtet ble avsluttet.

De fleste saker stopper etter lagmannsretten har behandlet saken, men det er mulig å anke saken til Høyesterett. Høyesterett skal drive rettsskapende virksomhet, og slipper bare inn saker som har betydning ut over den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett.

Vi har også noen særlige prosessformer som midlertidig forføyning og arrest. Formålet med disse prosessformene er å oppnå midlertidige løsninger i omtvistede rettsforhold. Det kan for eksempel være at det tas arrest i penger på konto, eller at noen pålegges å stoppe byggearbeidene.

Advokat Lars-Henrik Windhaug har vært veileder og kursholder for en rekke advokater innen tvisteløsning, og har før et betydelig antall sivile saker for ting- og lagmannsrett. Vi håndterer alle type prosedyreoppdrag for domstolene, herunder megling og rettslig skjønn. Vi vurderer prosessrisiko og søker oppnå et resultat som ivaretar dine juridiske, kommersielle og økonomiske hensyn. Vi har svært gode referanser. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av saken.

"Had the great pleasure of teaming up with  Lars-Henrik on a case related to our property in Norway. Thanks to Lars-Henrik’s strucured and creative approach we reached a settlement above expectations and within a shorter time. Can HIGHLY recommend Lars-Henrik!"
Pierre Martensson | Klient entreprise
"Jeg vil uten tvil anbefale advokat Lars-Henrik Windhaug til alle som søker profesjonell, kunnskapsrik og engasjert juridisk bistand" 
Ole Johan Aanestad | Klient kontraktsrett
"Svært god hjelp og rådgivning fra advokat Lars-Henrik Windhaug i en ubehagelig tvistesak mot enreprenørskap. Lars-Henrik har raskt satt seg inn i saken og gitt oss tydelige råd fra første dag, og fremfor alt stått stødig i vanskelige situasjoner som har oppstått i møte med en urimelig og uredelig motpart." 
Thilde Hexeberg Evensen | Klient entreprise
"Norsk Brannvern AS engasjerte advokat Lars-Henrik Windhaug i forbildelse med en arbeidsrettstvist. Han guidet styret gjennom prosessen og ga tydelige råd på veien. Korrespondansen gikk meget bra, og han satt seg raskt inn i problemstillingen. Windhaug var svært effektiv og løsningsorientert, og vi fikk et resultat som stod langt over forventningene." 
Norsk Brannvern AS | klient arbeidsrett

Er du usikker på om du har en sak, eller trenger en advokat?

Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende, og du blir ikke belastet for samtalen når vi ringer deg opp.

Vi mener det bør være en lav terskel for å benytte seg av juridisk bistand, og i mange tilfeller kan saken løses uten omfattende arbeid dersom vi får delta tidlig i prosessen.
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Thank you

Thanks for reaching out. We will get back to you soon.
Oops! Something went wrong while submitting the form.