Eiendom

Naborettslige forhold

Nabotvister kommer i et stort omgang. Nabolovens hovedregel er at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for naboen. Hvis det har oppstått en tilstand i strid med hovedregelen, kan du kreve retting eller erstatning.

 • Tap av sol eller utsikt, ofte i kombinasjon med økt innsyn, forårsaket av naboens byggeprosjekt.
 • Hekker og trær
 • Grensetvister: naboene er uenige om hvor grensen går.
 • Støy
 • Ulemper ved overvannshåndtering
 • Setningsskader.

Vi har betydelig kompetanse på nabotvister. I mange tilfeller har du krav på rettshjelpsdekning som innebærer at forsikringsselskapet ditt dekker inntil 100 000,- kroner av utgiftene til advokat.

Boligtvister

Boligtvister kjennestegnes ved at det oppdages en skjult feil- eller mangel etter overtakelse som kjøper mener at selger er ansvarlig for. Vi bistår boligkjøper med å fremme krav om prisavslag og erstatning, og selger med å forsvare seg mot kravene.

Vi har betydelig kompetanse på boligtvister, og har et tett samarbeid med erfarne takstmenn som sørger for at du får en god, og grundig fagkyndig vurdering gjennom hele sakens gang. I eiendomstvister dekkes mestepartene av utgiftene gjennom forsikringen din.

Håndverker- og byggherretvister

Håndverkertvister oppstår normalt når snekkeren, maleren, rørleggeren eller elektrikeren er forsinket eller har gjort en feil slik at resultatet ikke blir som forventet, eller når byggherren ikke betaler fakturaene. Det kan være avvik fra avtalt utførelse, eller avvik fra kravene i forskrift (våtromsnormen). Det kan også oppstå tvister når håndverkeren krever tilleggsbetaling. Vi bistår både privatpersoner og næringsaktører med alle typer håndverkertvister.

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering. Vi tar sikte på løse tvisten raskt og rimelig. Hvis du har villa/innboforsikring kan du også få økonomisk bistand som dekker 80 % av utgiftene opp til et fastsatt beløp.

Servitutter

Servitutt er en rettighet i annen manns eiendom, og deles inn i personlige, strengt personlige og reelle servitutter. Reelle servitutter kan regulere alt fra bruk av vei til utvikling av eiendom, og er ofte kilden til nabokonflikter og rettslige tvister i byggeprosjekter. I noen tilfeller kan det oppstå konflikt mellom offentligrettslige regler (reguleringsplan) og servitutter som en privatrettslig regel.

Vi kan bistå med vurdering av servituttene. Aktuelle spørsmål er om de fortsatt gjelder, rekkevidden og mulige bortfallsgrunner.

Byggesaker (plan- og bygningsrett)

Har du fått avslag på byggesøknad? Vi har betydelig erfaring med å håndtere utfordringer som oppstår i forbindelse med byggeprosjekter og eiendomsutvikling. Dette inkluderer problemstillinger knyttet til bygging i strandsonen, konflikter med kommuneplaner eller reguleringsplaner, samt søknader om dispensasjon og klage på avslag på byggesøknad.

Vi bistår også med rettigheter forbundet med vei, vann og avløp i utbyggingsprosjekter, herunder ekspropriasjon og grunnerverv.

Næringseiendom

Vi bistår med de fleste spørsmål knyttet til kjøp- og salg av næringseiendom, samt spørsmål som måtte oppstå i forbindelse med leieforholdet.

 • Kontraktsrådvining
 • Utleie av næringseiendom

Leieforhold

Vi bistår med alle problemstillinger relatert til leieforhold. Mange husleietvister oppstår fordi det benyttes standardkontrakter som ikke er individuelt tilpasset leieforholdet, eller fordi en av partene ikke har satt seg godt nok inn i leieavtalens bestemmelser. Husleieloven har en rekke ufravikelige regler, og dersom utleier skriver kontrakten selv må disse reglene overholder. Vi har bistått både private parter, eiendomsselskaper og offentlige myndigheter. Dette kan vi bistå med:

 • Gjennomgang og utforming av husleieavtaler.
 • Reklamasjon i tilfelle mangler eller forsinkelser i leieperioden.
 • Veiledning i utforming av gyldig oppsigelse for utleiere eller bistand til leietakere som protesterer mot en oppsigelse.
 • Hjelp med å utarbeide klager til Husleietvistutvalget (HTU) eller forliksrådet.
 • Hjelp med å søke om rettshjelpsdekning gjennom ulike ordninger.
 • Forhandlinger om minnelige avtaler for å unngå rettslige prosesser.

Seksjonering og deling

Vi bistår med seksjonering og reseksjonering av eiendommer. Seksjonering innebærer at vi deler opp bygningen på tomten i flere eierseksjoner, eventuelt seksjonering av uteareal slik at du får enerett til bruken. Vi bistår også med å endre, legge til eller fjerne eierseksjoner. Vi har erfaring med seksjonering av enebolig, tomannsbolig, flermannsboliger, oppløsning av borettslag, seksjonering av borettslag, seksjonering av leiligheter og næringseiendommer.

Har du en eiendom du ønsker å dele? Vi kan bistå med å opprette en selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Ekspropriasjon og skjønn

Ekspropriasjon innebærer at grunneier må gi fra seg hele eller deler av eiendommen eller rettigheten (servitutten) ved å motta full erstating. Vilkårene for ekspropriasjon er at eiendoms- eller rettighetsavståelsen bare kan skje dersom det er tvilløst at inngrepet er mer til gagn enn skade. Ekspropriasjon kan være tidsbegrenset, men det kan også gjelde for alltid.

Stat, fylkeskommune og kommuner eksproprierer ofte areal for å gjennomføre vedtatte samfunnsprosjekter som å bygge ny motorvei, men private aktører kan også få hjemmel til ekspropriasjon etter oreigningslova, veglova eller plan- og bygningsloven. Den som eksproperierer skal erstatte det økonomiske tapet som grunn- eller rettighetseier lider som følge av ekspropriasjonen. Det innebærer at du ikke bare kan få erstatning for tapet du lider, men også at utgiftene dine til juridisk bistand blir dekket i forbindelse med skjønnssaken, jf. skjønnsprosessloven § 54.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering. Vi bistår i alle typer saker om ekspropriasjon og skjønn.

Tomtefeste

Tomtefeste er leie av grunn mellom grunneier (bortfester) på den ene siden, og leietaker (fester) på den annen. Formålet med avtalen er at leietaker skal kunne bygge for eksempel bolighus, fritidsbolig eller næringsbygg på eiendommen. Festeavtaler inngås gjerne når grunneier ønsker å sikre seg langvarig inntekt, og leietaker ønsker rimelig tilgang til en tomt. Festeavtalene gir normalt festeren rådighet innenfor rammen av festeformålet. Ved feste til bolighus eller fritidsbolig kan festeren normalt  planere, hugge trær, plante blomster og busker slik man ønsker, men oppføring av næringsbygg eller utvinning av mineraler vil normalt være utelukket.

Opprettelse av ny festetomter forutsetter normalt tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Vi bistår for eksempel med opprettelse av festetomter, utarbeidelse av festeavtaler, regulering av festeavgift samt innløsning av festetomter.

Forvaltningsrett

Vi har ekspertise innenfor offentlig forvaltning og forvaltningsrett. Dette området dekker relasjonen til offentlige instanser og regelverket som omfatter forvaltningsloven og spesifikke særlover (f.eks. plan- og bygningsloven). Vi kan bistå med spørsmål om forvaltningen har feillet i behandlingen av en sak, for eksempel på grunn av inhabilitet, manglende varsling, utilstrekkelig begrunnelse for beslutning eller misbruk av myndighet. Vi kan bistå med:

 • Klage på forvaltningsvedtak
 • Klage til Sivilombudsmannen
 • Tolkningsuttalelser, eller avklaring av forvaltnignsrettslige spørsmål med departementer, direktorater eller andre myndighetsorganer.
"Had the great pleasure of teaming up with  Lars-Henrik on a case related to our property in Norway. Thanks to Lars-Henrik’s strucured and creative approach we reached a settlement above expectations and within a shorter time. Can HIGHLY recommend Lars-Henrik!"
Pierre Martensson | Klient entreprise
"Jeg vil uten tvil anbefale advokat Lars-Henrik Windhaug til alle som søker profesjonell, kunnskapsrik og engasjert juridisk bistand" 
Ole Johan Aanestad | Klient kontraktsrett
"Svært god hjelp og rådgivning fra advokat Lars-Henrik Windhaug i en ubehagelig tvistesak mot enreprenørskap. Lars-Henrik har raskt satt seg inn i saken og gitt oss tydelige råd fra første dag, og fremfor alt stått stødig i vanskelige situasjoner som har oppstått i møte med en urimelig og uredelig motpart." 
Thilde Hexeberg Evensen | Klient entreprise
"Norsk Brannvern AS engasjerte advokat Lars-Henrik Windhaug i forbildelse med en arbeidsrettstvist. Han guidet styret gjennom prosessen og ga tydelige råd på veien. Korrespondansen gikk meget bra, og han satt seg raskt inn i problemstillingen. Windhaug var svært effektiv og løsningsorientert, og vi fikk et resultat som stod langt over forventningene." 
Norsk Brannvern AS | klient arbeidsrett

Er du usikker på om du har en sak, eller trenger en advokat?

Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende, og du blir ikke belastet for samtalen når vi ringer deg opp.

Vi mener det bør være en lav terskel for å benytte seg av juridisk bistand, og i mange tilfeller kan saken løses uten omfattende arbeid dersom vi får delta tidlig i prosessen.
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Thank you

Thanks for reaching out. We will get back to you soon.
Oops! Something went wrong while submitting the form.