Klage på forvaltningsvedtak

Klage på forvaltningsvedtak

15/9/2023

Hva er et Vedtak?

Før vi går videre er det hensiktsmessig å gjøre rede for hva et vedtak er i forvaltningsrettens sammenheng. Et vedtak er en avgjørelse som er tatt av et offentlig forvaltningsorgan, enten det er på kommunalt, fylkeskommunalt eller statlig nivå. Dette kan inkludere alt fra avslag på søknader om trygderettigheter til byggetillatelser, barnevernsavgjørelser, eller helse- og omsorgstjenester.

Forvaltningsloven § 2 har regler som legaldefinerer hva et vedtak er:

  • Vedtak: Et vedtak er en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet, og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter).
  • Enkeltvedtak: Et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Dette kan for eksempel være avslag på en byggesøknad.

Din Rett til å Klage

Dersom du mener at vedtaket som er truffet av forvaltningsorganet er urettferdig, uriktig, eller på annen måte ikke i tråd med loven, har du rett til å klage på dette vedtaket. Retten til å klage på vedtaket finnes blant annet i forvaltningsloven § 28. Klageretten gjelder både for de som var parter i den opprinnelige saken, og for personer med "rettslig klageinteresse" i saken.

For eksempel, hvis du er nabo til en byggeprosjekt som du tror vil forstyrre ditt bomiljø, har du normalt rett til å klage på den utstedte byggetillatelsen. Dette er et eksempel på hvordan klageretten utvides til de med en rettslig interesse i saken, selv om de ikke var direkte involvert som parter i den opprinnelige saksbehandlingen. Årsaken er at byggetillatelsen kan gi negative innvirkninger på eiendommen din, for eksempel i form av tap av sol, økt innsyn, tap av utsikt, forurensning av drikkevann og lignende.

Klager på vedtak sendes til klageinstansen. Klageinstansen er et trinnhøyere organ. For eksempel er statsforvalteren klageinstans for byggetillatelser gitt av kommunen. Statsforvalteren skal legge vekt på det kommunale selvstyret, men samtidig bidra til å sikre at bygningspolitiske mål hjemet i lov, forskrift og arealplaner på best mulig måte blir ivaretatt.

Prosessen for Å Klage

Å klage på et vedtak er en relativt enkel prosess, men det er noen viktige trinn du må følge:

  1. Motta Vedtaket: Først må du motta vedtaksbrevet fra forvaltningsorganet. Dette brevet skal inneholde viktig informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og hvordan du kan sende inn klagen.
  2. Forbered Klagen: Når du har vedtaket foran deg, må du forberede klagen. Beskriv i klagen hvorfor du mener vedtaket er uriktig eller urettferdig. Inkluder viktige datoer og hendelser knyttet til saken og hva du ønsker at skal endres i vedtaket.
  3. Send Klagen: Klagen sendes til forvaltningsorganet som har truffet vedtaket. Dette kan for eksempel være kommunen, fylkeskommunen, eller en statlig instans. Sørg for å bruke riktig adresse og send klagen innenfor den fastsatte fristen, som normalt er tre uker etter at du mottok vedtaket.
  4. Behandling av Klagen: Forvaltningsorganet vil vurdere klagen din. Hvis de opprettholder sitt opprinnelige vedtak, blir klagen oversendt til klageinstansen, som kan være Statsforvalteren i mange tilfeller.
  5. Statsforvalteren som Klageinstans: Statsforvalteren fungerer som klageinstans på en rekke saksområder, inkludert barnevern, helse- og omsorgstjenester, og mye mer. De vil vurdere klagen din og ta en uavhengig beslutning.

En klage som kun er begrunnet i misnøye med underinstansens avgjørelse vil sjelden føre frem. Vår anbefaling er at må påvises feil i enten faktum eller juss, og at dette dokumenteres på en god, og grundig måte.

Klagemulighetene er uttømt - hva nå?

Som hovedregel har du bare krav på å få behandlet saken din i to instanser, underinstansen og klageinstansen. Vedtak kan normalt ikke påklages videre når klageinstansen har avgjort saken. Selv om klagemulighetene er brukt opp, og vedtaket har trådt i kraft, kan du reise rettssak mot den myndighet som har truffet avgjørelsen i siste instans i medhold av tvisteloven § 1-5. Når man anlegger en slik sak kan du som hovedregel ikke få dom på hva slags innhold vedtaket skal få, men du kan få dom på at vedtaket er ugyldig og må oppheves. Forvaltningsloven § 27 b har også regler om vilkår for å reise sak for domstolene om vedtaket. Søksmål vil som regel ikke kunne reises så lange klagemulighetene ikke er uttømt. Unntaket er når det har gått 6 måneder fra første klage ble fremsatt, og klageinstnasens avgjørelse enda ikke foreligger. I noen tilfeller kan det være nødvendig å kjøre parallelle spor.

I tilllegg kan det foreligge særskilte frister til å reise søksmål etter annen lovgivning. Etter trygderettslovens § 26 sjette ledd er fristen til å reise søksmål 6 måneder fra det tidspunkt Trygderettens kjennelse kom frem til parten. Det gjelder også en en 6 måneders frist på reise søksmål etter pasientskadeloven § 18. Fristen løper fra det tidspunkt endelig vedtak i Pasientskadenemnda kom frem til vedkommende.

Konklusjon

Klage på vedtak er en viktig rettighet i forvaltningssystemet som gir deg muligheten til å få en uavhengig vurdering av et offentlig vedtak. Det gir deg en måte å beskytte dine interesser og sikre at rettferdighet blir oppnådd. Så hvis du noen gang finner deg selv i en situasjon hvor du er uenig i et vedtak, husk at du har rett til å klage, og følg de nødvendige trinnene for å utøve denne rettigheten.

"Had the great pleasure of teaming up with  Lars-Henrik on a case related to our property in Norway. Thanks to Lars-Henrik’s strucured and creative approach we reached a settlement above expectations and within a shorter time. Can HIGHLY recommend Lars-Henrik!"
Pierre Martensson | Klient entreprise
"Jeg vil uten tvil anbefale advokat Lars-Henrik Windhaug til alle som søker profesjonell, kunnskapsrik og engasjert juridisk bistand" 
Ole Johan Aanestad | Klient kontraktsrett
"Svært god hjelp og rådgivning fra advokat Lars-Henrik Windhaug i en ubehagelig tvistesak mot enreprenørskap. Lars-Henrik har raskt satt seg inn i saken og gitt oss tydelige råd fra første dag, og fremfor alt stått stødig i vanskelige situasjoner som har oppstått i møte med en urimelig og uredelig motpart." 
Thilde Hexeberg Evensen | Klient entreprise
"Norsk Brannvern AS engasjerte advokat Lars-Henrik Windhaug i forbildelse med en arbeidsrettstvist. Han guidet styret gjennom prosessen og ga tydelige råd på veien. Korrespondansen gikk meget bra, og han satt seg raskt inn i problemstillingen. Windhaug var svært effektiv og løsningsorientert, og vi fikk et resultat som stod langt over forventningene." 
Norsk Brannvern AS | klient arbeidsrett

Er du usikker på om du har en sak, eller trenger en advokat?

Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende, og du blir ikke belastet for samtalen når vi ringer deg opp.

Vi mener det bør være en lav terskel for å benytte seg av juridisk bistand, og i mange tilfeller kan saken løses uten omfattende arbeid dersom vi får delta tidlig i prosessen.
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Thank you

Thanks for reaching out. We will get back to you soon.
Oops! Something went wrong while submitting the form.