Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

15/9/2023

Offentlig Anskaffelser i Norge

I Norge er offentlige anskaffelser underlagt strenge regler og reguleringer. Formålet med disse reglene er å sikre rettferdighet, konkurranse og likebehandling av alle deltakere i anskaffelsesprosessen. Anbudskonkurranser er utbredt i både offentlig og privat sektor, og de offentlige organene i Norge bruker milliarder av kroner på å kjøpe varer og tjenester hvert år. Dette gjør offentlige anskaffelser til en betydelig del av økonomien.

Loven om offentlige anskaffelser har som hovedmål å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Denne målsetningen omfatter både den økonomiske siden, ved å sikre at skattebetalernes penger brukes fornuftig, og den etiske siden, ved å sikre at prosessen er preget av integritet og åpenhet. Dette kommer særlig til syne i anskaffelsesloven § 4:

"Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet".

Effektiv bruk av samfunnets ressurser handler om å sikre at offentlige midler ikke kastes bort, men i stedet investeres klokt for å oppnå best mulig resultater. Dette er viktig for å opprettholde en sunn økonomi og levere kvalitetstjenester til borgerne.

Integritet er også en sentral verdi i offentlige anskaffelser. Det betyr at prosessen skal være preget av ærlighet, rettferdighet og upartiskhet. Dette er viktig for å bevare tilliten til at det offentlige handler til fordel for samfunnet som helhet og ikke for spesielle interesser. Når allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte, styrkes samfunnets tillit til myndighetene. Samlet sett handler loven om offentlige anskaffelser om å finne den rette balansen mellom effektivitet og integritet. Det er en balanse som er essensiell for å sikre at samfunnets ressurser brukes på en måte som gagner fellesskapet og opprettholder rettferdighet og tillit i samfunnet.

Tapte Anbud: Hva Gjør Du Nå?

Å tape en anbudskonkurranse kan være en skuffende opplevelse for enhver bedrift. Dette kan føre til tap av potensielt store inntekter og muligheter for vekst. Men det er viktig å huske at tapte anbud ikke nødvendigvis betyr at kampen er over. Dette er et kritisk tidspunkt hvor profesjonell rådgivning fra en advokat som spesialiserer seg på offentlige anskaffelser kan være til stor hjelp. Noe av det første vi kan bistå med er avdekke årsaker til at selskapet ikke fikk tilslaget.

Offentlige oppdragsgivere legger stor vekt på nøyaktigheten av de tjenester de ønsker å anskaffe. Vår oppfatning er at en betydelig andel entreprenører har en tendens til å tilby tjenester som avviker fra kravene som fremkommer i konkurransegrunnlaget. Dette kan utgjøre en vesentlig utfordring for deres muligheter til å vinne anbudene. Videre ser vi entreprenører inkludere forbehold i tilbudene sine som ikke lar seg enkelt evaluere eller prissette, og da er det vanskelig for oppdragsgiver å gi dem tilslaget. Situasjoner oppstår også der tilbudene avviker fra både funksjonsbeskrivelser i tilfelle av rundsumtotalentrepriser og 3420-beskrivelser som involverer enhetspriser.

En annen typisk problemstilling involverer tilfeller der entreprenører fremlegger alternative løsningsforslag som avviker fra det som er spesifisert i konkurransegrunnlaget. Slike avvik fra opprinnelige krav kan ofte medføre at de scorer lavere poengsum og dermed reduserer sjansene for tildeling av kontrakt.

Det er også avdekket en tendens blant mange entreprenører til å underprestere når det gjelder besvarelsen av oppgaveforståelse, et aspekt som tillegges økende vekt i anbudskonkurranser. Oppgaveforståelse kan representere en vesentlig del av de totale tildelingskriteriene, ofte i størrelsesorden 30-40 %. Svakheter oppstår også i forhold til utforming av nøkkelinformasjon, inkludert CV-er som mangler presise rollebeskrivelser, fullstendig dokumentasjon av referanseprosjekter og en omfattende beskrivelse av erfaringen i rollene som tilbys.

En annen potensiell utfordring er prisstrukturer som ikke er konkurransedyktige. Dette avhenger i stor grad av de spesifikke konkurransebetingelsene og de tilgjengelige UL-ene i det aktuelle prosjektet.

Feilaktig dokumentasjon av kvalifikasjonskrav er også en vanlig feil, spesielt når det gjelder å demonstrere oppfyllelsen av referansekravene som er relevante for firmaet, og spesifikt for det aktuelle prosjektet. Ofte faller referanseprosjektene kort når det kommer til å demonstrere tilsvarende art, omfang og kompleksitet i forhold til det konkrete anbudet.

For å maksimere mulighetene for suksess i offentlige anbudskonkurranser, er det avgjørende for entreprenører å nøye vurdere og oppfylle alle kravene som er spesifisert i konkurransegrunnlaget, samt å utvikle omfattende og presise tilbud som tydelig demonstrerer deres evne til å levere i samsvar med de spesifikke kravene.

Midlertidig forføyning og erstatning

Det følger av anskaffelsesloven § 8 annet ledd at beslutninger under anskaffelsesprosedyren kan settes til side av domstolene inntil kontrakten er inngått dersom beslutningen er i strid med anskaffelsesloven eller forskrift om offentlige anskaffelser (FOA). Etter at kontrakten er inngått er man henvist til å kreve erstatning etter § 10, avkorte kontraktens varighet eller idømme oppdragsgiver et overtredelsesgebyr, jf. § 14.

Fordelene med å Engasjere en Advokat ved Tapte Anbud

1. Juridisk Ekspertise:

Advokater som er erfarne innen offentlige anskaffelser, har inngående kunnskap om de juridiske aspektene ved anbudskonkurranser. De kan vurdere om anbudsprosessen ble gjennomført i henhold til gjeldende lover og forskrifter og identifisere eventuelle feil eller uregelmessigheter som kan ha påvirket utfallet.

2. Ankeprosesser:

Dersom det er grunn til å tro at anbudsprosessen ikke ble gjennomført rettferdig eller at bedriften din ble utsatt for urettferdig behandling, kan en advokat hjelpe deg med å initiere en ankeprosess. Dette kan gi deg en ny sjanse til å vinne kontrakten.

3. Kontraktsforhandlinger:

Selv om du har tapt anbudet, kan det hende at den valgte leverandøren ikke klarer å oppfylle kontrakten. I slike tilfeller kan en advokat hjelpe deg med å forhandle om en mulig tildeling av kontrakten til din bedrift.

4. Fremtidige Anbud:

Advokater som er spesialisert innen offentlige anskaffelser kan også hjelpe deg med å forberede deg på fremtidige anbudskonkurranser, slik at du har en bedre sjanse til å vinne.

Konklusjon

Offentlige anskaffelser er en kompleks og konkurransedrevet arena. Når bedrifter står overfor tapte anbud, bør de vurdere å søke profesjonell hjelp fra advokater som er eksperter på dette området. Å ha en erfaren advokat ved din side kan bidra til å beskytte dine rettigheter, øke sjansene for suksess i fremtidige anbud og sikre at anbudsprosesser blir gjennomført i henhold til gjeldende regler og forskrifter.

Husk at i verden av offentlige anskaffelser er det ikke alltid om du vinner eller taper, men hvordan du reagerer på nederlaget som kan definere din fremtidige suksess.

Denne artikkelen er utformet for å gi informasjon og forståelse av temaet. Hvis du står overfor juridiske spørsmål knyttet til offentlige anskaffelser eller tapte anbud, bør du konsultere med en advokat som spesialiserer seg på dette området for skreddersydd juridisk rådgivning.

"Had the great pleasure of teaming up with  Lars-Henrik on a case related to our property in Norway. Thanks to Lars-Henrik’s strucured and creative approach we reached a settlement above expectations and within a shorter time. Can HIGHLY recommend Lars-Henrik!"
Pierre Martensson | Klient entreprise
"Jeg vil uten tvil anbefale advokat Lars-Henrik Windhaug til alle som søker profesjonell, kunnskapsrik og engasjert juridisk bistand" 
Ole Johan Aanestad | Klient kontraktsrett
"Svært god hjelp og rådgivning fra advokat Lars-Henrik Windhaug i en ubehagelig tvistesak mot enreprenørskap. Lars-Henrik har raskt satt seg inn i saken og gitt oss tydelige råd fra første dag, og fremfor alt stått stødig i vanskelige situasjoner som har oppstått i møte med en urimelig og uredelig motpart." 
Thilde Hexeberg Evensen | Klient entreprise
"Norsk Brannvern AS engasjerte advokat Lars-Henrik Windhaug i forbildelse med en arbeidsrettstvist. Han guidet styret gjennom prosessen og ga tydelige råd på veien. Korrespondansen gikk meget bra, og han satt seg raskt inn i problemstillingen. Windhaug var svært effektiv og løsningsorientert, og vi fikk et resultat som stod langt over forventningene." 
Norsk Brannvern AS | klient arbeidsrett

Er du usikker på om du har en sak, eller trenger en advokat?

Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende, og du blir ikke belastet for samtalen når vi ringer deg opp.

Vi mener det bør være en lav terskel for å benytte seg av juridisk bistand, og i mange tilfeller kan saken løses uten omfattende arbeid dersom vi får delta tidlig i prosessen.
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Thank you

Thanks for reaching out. We will get back to you soon.
Oops! Something went wrong while submitting the form.