Servitutter gir høy risiko for konflikt

Servitutter gir høy risiko for konflikt

15/9/2023

Servitutter

Servitutter er særrettigheter i annen manns eiendom, og det skilles mellom personlige, strengt personlige og reelle servitutter. Reelle  servitutter  kan regulere bruk av vei eller utvikling av en eiendom, og fører ofte til nabokrangler og rettssaker. Tvistetemaet er ofte rekkevidden av negative byggeklausuler og hvem som har rett til å påtale servituttstridige forhold. Slike servitutter, som ofte var utformet i en annen tid, kan by på tolkningsproblemer i dagens lys. Det kan derfor være nyttig å vite noe generelt om tolkningen av servitutter, mulige bortfallsgrunner og hvem som har rett til å påtale servituttstridige forhold.

Reelle servitutter

I forbindelse med oppdelingen av større eiendommer var det frem til ca. midten av 60 tallet vanlig å stifte både positive og negative servitutter for å regulere utviklingen av et strøk. Formålet var å styre utviklingen – ved å gi best mulig forutberegnelighet om fremtidig bebyggelse kunne selger oppnå en høyere salgssum. Dette skjedde normalt før man fikk reguleringsplaner som i dag har overtatt oppgaven med å regulere utviklingen i et område.

I denne artikkelen skal vi kun se nærmere på reelle servitutter. Ettersom reelle servitutter i utgangspunktet hefter ved en eiendom i evig tid, vurderes de å være mer aktuelle enn personlig og strengt personlige som normalt har en mer begrenset varighet.

For eiendomsutviklere og privatpersoner kan det by på store utfordringer å forklare hva en servitutt er, og hvordan de kan være til hinder for kjøpers planlagte utvikling av eiendommen. Dette kommer særlig på spissen hvis kommunen vedtar ny reguleringsplan som åpner for deling og fortetting med lavblokker, rekkehus eller tomannsboliger samtidig som servituttene oppstiller forbud mot deling og/eller å bygge noe annet enn eneboliger over to plan. Vi kan dermed få et motsetningsforhold mellom et offentligrettslige- (reguleringsplan) og privatrettslige regler (servitutter) som det kan være nyttig for eiendomsutviklere, eiendomsmeglere og naboer å ha kjennskap til.

Positive og negative reelle servitutter

Reelle servitutter kan være av både positiv og negativ art. Positive servitutter regulerer rettigheter, f.eks. veirett over naboens eiendom inn til eiendommen. Slike servitutter har til formål å sørge for at den som til enhver tid er eier av eiendommen har adkomstrett over naboens eiendom, og har som funksjon å bøte på en mangel om adkomst til eiendommen på egen grunn. Den positive veiservitutten "reparerer" dermed mangelen på egen adkomstvei.

Negative reelle servitutter oppstiller normalt begrensninger eller forbud ved utnyttelsesmulighetene til en eiendom, og vår erfaring er at utnyttelsesrisikoen kan bli noe underkommunisert i en salgsprosess. Begrensningene kommer f.eks. til uttrykk som forbud mot å dele en eiendom eller å bygge noe annet enn "Våningshus".

Delingsforbudene kommer eksempelvis til uttrykk på følgende måte i skjøter eller tinglyste kjøpekontrakter:

"Eiendommen må ikke deles"

"Eiendommen kan ikke deles ut selgerens samtykke"

"Parsellen maa ikke utstykkes"

Servitutter som setter begrensninger for utnyttelsen av en eiendom kan lyde slik:

"Eiendommen kan kun bebygges villamessig med en fritliggende enebolig i höist 1 ½ etage uten loftetage, samt uthus og garage".

"Eiendommen kan kun bebygges villamessig"

"Uten selgerens samtykke, kan der ikke oppføres annet en frittliggende enebolig samt uthus eller garage. Bygningene maa ikke blive mer enn en etage over nuverende terreng"

Vi ser av ordlyden at de er utarbeidet på en annen tid. Vi ser også ofte at slike servitutter, om enn med noe ulik ordlyd, normalt ble tinglyst på en rekke eiendommer innenfor det samme gårdsnummeret. Praksis har som regel vært at ved fravær av reguleringsplan så har grunneier stiftet servitutter med diverse krav til bebyggelsen for å styre utviklingen, blant annet for å forhindre ulemper for tomter som allerede var solgt. Servituttene ble derfor stiftet på avtalemessig grunnlag i forbindelse med oppdelingen av en stor gårdseiendom til mindre boligtomter. Slike servitutter kan etter omstendighetene utgjøre strøksservitutter i relasjon til servituttloven § 4.

Hva som konkret kan bli bygget på eiendommen vil bero på en tolkning av stiftelsesgrunnlaget. Ved tolkningen av stiftelsesgrunnlaget bør man se hva som direkte kan utledes av ordlyden, samt formålet med servituttene og hvilke hensyn de skulle ivareta på stiftelsestidspunktet. I tillegg kommer faktisk utøvd bruk siden stiftelsen som kan ha endret servituttens innhold. Et delingsforbud kan miste sin tiltenkte funksjon hvis flere andre eiendommer er delt i strid med slike forbud uten at noen andre naboer tidligere har protestert.

Servituttloven § 2 er skåret over samme lest som naboloven § 2, og kan anvendes som tolkningsfaktor for hvordan servitutten skal forstås. Her heter det blant annet at hva som er "er i samsvar med tida og tilhøva" er relevant ved vurderingen av om en bruk er urimelig.

I det første eksempelet ovenfor vil det ikke være rom for å bygge noe annet enn en enebolig, mens i det andre eksempelet vil både enebolig, tomannsbolig og flermannsbolig være forenlig med et krav om "villamessig" bebyggelse. Samtidig må det være klart at lavblokker ikke kan karakteriseres som villamessig bebyggelse og vil være forbudt. I det tredje eksempelet må man tolke servitutten ut fra terrenget for å vurdere hvor høyt man kan bygge.

Bortfall av servitutter

Utgangspunktet er at servitutter som er lovlig stiftet vil hefte ved eiendommen i evig tid ved mindre de avskipes eller omskipes etter servituttlovens bestemmelser. I tillegg er det etter rettspraksis også etablert to andre mulige bortfallsgrunner:

1. Servitutter kan falle bort dersom det har oppstått direkte motstrid mellom formålene i servituttene og i reguleringsplanen, eller hvis etterlevelsene av servituttene fører til meningsløs ikke-bruk eller utilsiktede følger. Som eksempel på direkte motstrid kan vi nevne at servitutten oppstiller et krav om villamessig bebyggelse, men reguleringsplanen oppstiller krav om anleggsplass eller industri. I en slik situasjon er det naturlig at servitutten må vike.

2. Servitutter kan også falle bort hvis strøkets karakter utvikler seg slik at en negativ servitutt taper sin betydning og derfor faller bort. Vurderingstemaet er langt på vei om servitutten har utspilt sin rolle. Dette kan for eksempel være tilfellet hvis et område har blitt utbygget med kontor- og andre næringsbygg slik at det ikke lenger fremstår som en del av et område med villamessig bebyggelse.

Påtalerett

Hvis servituttene ikke har bortfalt, må det deretter tas stilling til hvem som har påtalerett ved brudd på servituttene. Har man påtalerett, kan servituttene påberopes som rettslig grunnlag for å hindre en utbygging i strid med servituttene, f.eks. hvis det bygges lavblokker på en eiendommen hvor servituttene sier villamessig bebyggelse.

Spørsmålet om påtalekompetanse må som hovedregel løses ved en tolkning av stiftelsesgrunnlaget. Hvis spørsmålet ikke er løst i stiftelsesgrunnlaget, vil normalt de som er rettslige suksessorer til den som fikk servitutten stiftet ha påtalekompetanse. I dette ligger det normalt et krav om likelydende servitutter på egen eiendommen, og at eiendommen er utskilt fra samme hovedbøl slik at det er tale om to eiendommer med likt gårdsnummer.

Hvis servituttene etter sin art er strøksservitutter i relasjon til servituttloven § 4, så er utgangspunktet at påtaleretten ligger til hver av eiendommene i området. Skal det gjøres unntak fra denne hovedregelen, er det et vilkår at retten er «særskilt og tydelig fastsett og kunngjort på ein slik måte at kvar einskild kjøpar måtte vera fullt ut på det reine med kva han gjekk innpå då han kjøpte». I LB-2006-181651 fremgikk det av stiftelsesgrunnlaget at "Godseier Løvenskiold" hadde "enerett" til å forvalte servitutten. Det anså lagmannsretten for å være tilstrekkelig for å oppfylle de krav som følger av forarbeidene. I LB-2018-39641 hadde selgeren forbehold seg rett til å "foreta hvilke som helst endringer", men lagmannsretten mente at det var for upresist til å gjøre unntak fra hovedregelen om påtalekompetanse.

Oppsummering

Den klare hovedregelen er at potensielle kjøpere fortsatt må forholde seg til tinglyste servitutter. Likevel er det viktig å være klar over at servituttene kan ha bortfalt selv om de forstått står tinglyst i grunnboken. Det er ingen automatikk i at en nabo kan påtale srvituttene som rettslig grunnlag for å sabotere et utviklingsprosjekt. I noen tilfeller kan også servitutter ekspropiereres.

Advokatfirmaet Windhaug har betydelig kompetanse på servitutter. Kontakt oss i dag for en uforpliktende vurdering.

NB! Etter denne artikkelen ble skrevet kan det ha skjedd en rettsutvikling.

"Had the great pleasure of teaming up with  Lars-Henrik on a case related to our property in Norway. Thanks to Lars-Henrik’s strucured and creative approach we reached a settlement above expectations and within a shorter time. Can HIGHLY recommend Lars-Henrik!"
Pierre Martensson | Klient entreprise
"Jeg vil uten tvil anbefale advokat Lars-Henrik Windhaug til alle som søker profesjonell, kunnskapsrik og engasjert juridisk bistand" 
Ole Johan Aanestad | Klient kontraktsrett
"Svært god hjelp og rådgivning fra advokat Lars-Henrik Windhaug i en ubehagelig tvistesak mot enreprenørskap. Lars-Henrik har raskt satt seg inn i saken og gitt oss tydelige råd fra første dag, og fremfor alt stått stødig i vanskelige situasjoner som har oppstått i møte med en urimelig og uredelig motpart." 
Thilde Hexeberg Evensen | Klient entreprise
"Norsk Brannvern AS engasjerte advokat Lars-Henrik Windhaug i forbildelse med en arbeidsrettstvist. Han guidet styret gjennom prosessen og ga tydelige råd på veien. Korrespondansen gikk meget bra, og han satt seg raskt inn i problemstillingen. Windhaug var svært effektiv og løsningsorientert, og vi fikk et resultat som stod langt over forventningene." 
Norsk Brannvern AS | klient arbeidsrett

Er du usikker på om du har en sak, eller trenger en advokat?

Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi kontakt med deg. Det er helt uforpliktende, og du blir ikke belastet for samtalen når vi ringer deg opp.

Vi mener det bør være en lav terskel for å benytte seg av juridisk bistand, og i mange tilfeller kan saken løses uten omfattende arbeid dersom vi får delta tidlig i prosessen.
Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Thank you

Thanks for reaching out. We will get back to you soon.
Oops! Something went wrong while submitting the form.